Start

SERDECZNIE WITAMY

na stronie Przedszkola Samorządowego w Radziszowie

Przedszkole Samorządowe w Radziszowie

ul. Szkolna 9

32-052 Radziszów

tel. 12 275-12-66

email: przedszkole_radziszow@wp.pl

Dyrektor mgr Alicja Połyniak

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych dzieci, ich rodziców (prawnych opiekunów) oraz upoważnionych przez rodziców osób do odbioru dziecka z przedszkola jest:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z dalszymi zmianami),

od 1 stycznia 2023 r. wszelkich informacji odnośnie ochrony danych udziela Inspektor Ochrony Danych: iodo@gminaskawina.pl, telefonicznie pod numerem 606487587 lub drogą tradycyjną, pisząc na adres siedziby Administratora, z dopiskiem IODO.

Celem przetwarzania jest realizacja zadań statutowych w zakresie edukacji przedszkolnej w oparciu o przepisy prawa oświatowego  oraz prawa pracy z nimi powiązanych min.: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianami).

Dane osób odbierających nie będących rodzicami podlegają ochronie i zabezpieczeniu, są przetwarzane (gromadzone) w celu bezpiecznego odbioru dziecka z Przedszkola.

Podpisywane zgody na przetwarzanie danych obowiązują od  daty przyjęcia dziecka do przedszkola)  do odwołania – na czas korzystania  z Przedszkola Samorządowego  w Radziszowie i nie wymaga konieczności każdorazowego, corocznego zatwierdzania przez rodziców.

Rodzic/prawny opiekun dziecka ma prawo dostępu do podanych danych, wglądu, korekty, ich sprostowania lub ewentualnej zmiany i wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym terminie na podstawie pisemnego wniosku.

Przekazane dane osobowe dziecka i rodzica(prawnego opiekuna) są przechowywane przez Administratora Danych po zakończeniu uczęszczania dziecka przez okres  5 lat, co wynika z celów archiwalnych w interesie publicznym wymaganym przepisami prawa.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do dyrektora Przedszkola z prośbą o udzielenie informacji

Rodzicowi/prawnemu opiekunowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie danych osobowych dziecka i prawnych opiekunów jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją ich niepodania  będzie brak możliwości realizacji zadań wychowawczo – dydaktycznych wobec  dziecka.

 Opracowano w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), która reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

Rodzice nowoprzyjętych  dzieci proszeni są o wypełnienie: zgoda wychowanka – załącznik do wypełnienia

http://serwer2185330.home.pl/autoinstalator/wordpress1/wp-content/uploads/2021/08/Zgoda_wychowanka_2018_-_zalacznik_nr_1.doc

Deklaracja dostępności.

Przedszkole Samorządowe w Radziszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/pswradziszowie